Föreläsningar

 

 

 

 

Föreläsningar och kunskap om hållbarhet

Ordet ”hållbarhet” kanske är på väg att bli urvattnat. Men vi tror att ni vet vad vi menar. Den ursprungliga definitionen från FN 1987: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Den definitionen kan vi fylla med den sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarheten.  Och framför allt – med utveckling menar vi både den inre hos varje människa och den yttre i samhället.

I våra föreläsningar och seminarier tar vi ofta det breda perspektivet på hållbarhet – en del av föreläsningarna riktar in sig på individnivå och en del på organisationsnivå: Vad gör jag bäst som invid för ett mer hållbart samhälle eller hur kan vår organisation eller företag utvecklas positivt med ett genomtänkt och förankrat hållbarhetsperspektiv?

Vi tycker vi är bra på att leda samtal och diskussioner så att de leder till nya gemensamma insikter. Därför bygger vi ofta på interaktivitet mellan oss och deltagarna – även under föreläsningarna. 

Något om innehållet i våra föreläsningar och seminarier:

  • Den naturvetenskapliga bakgrunden till förändringarna i klimat och biologisk mångfald
  • Hur förändringarna kan mätas och hur de är sammankopplade
  • De mänskliga beteenden som leder till förändringarna
  • Vilka positiva trender syns i ändrade mänskliga beteenden
  • Vilka är de stora hindren för ändrade mänskliga beteenden
  • Positiva internationella initiativ inom industri och politik
  • Som enskild och tillsammans med andra – vad kan jag göra

Vi engagerar oss även i specifika konsult- och stödinsatser för organisationer och företag som vill ta nästa steg i sin utveckling mot hållbarhet.

Föreläsningar

Björn Dahlbäck
Han har arbetat inom industri, akademi och statsförvaltningen. Forskarutbildad biolog som haft chefsjobb inom petrokemisk- och läkemedelsindustrin. Han har varit programchef för ett större miljöforskningsprogram vid Göteborgs universitet och Chalmers. Under åtta år chef för den statliga myndigheten Polarforskningssekretariatet. Vid hans föreläsningar märks tydligt hans breda erfarenhet av olika delar av samhället och då med ett hållbarhetsperspektiv. Björn är ofta ideellt engagerad i civilsamhället. Nu aktiv i Naturskyddsföreningen och i Sjöräddningen. 

Med Björn som föreläsare blir det ofta intressanta dialoger om den samhällsförändringen inom hållbarhet som pågår.

Webinar för Arctic Research Centre at Umeå University (Arcum).

Kunskapsuppdrag just nu

För Umeå universitet
Konsultstöd för utvecklingen av den arktiska forskningen vid universitetet samt för universitetets samverkan med andra aktörer inom polarforskningen.

Internationell stiftelse

Konsultstöd för en större internationell konferens kring forskning och hållbarhet och stöd för stiftelsens strategiska arbete.

Naturskyddsföreningen

Ideellt aktiva i en krets av Naturskyddsföreningen med att samla olika företag och organisationer för gemensamma projekt inom klimatområdet. Ett av projekten är en förstudie för biogasproduktion med råvaror från jordbruket.

Swiss Polar Institute

Vetenskaplig och teknisk rådgivare till polarinstitutet i Schweiz